Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

??me Suyu Otomasyon Sistemleri

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

Neden Otomasyon Sistemi ?

??me suyu tesisi kapsam?nda derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motor ve pompa kablosuz otomasyon

sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte t?m i?me suyu sisteminin tek bir? merkezden kumanda???????? edilmesini ve izlenmesini sa?lar.

Belediyelerin Su ??leri M?d?rl???nde, geni? bir alana yay?lan terfi merkezleri pompalar? ve depolar? ?al??t?rmak amac?yla bir ?ok personel ve ara? g?revlendirilmektedir. Otomasyon sistemi yap?ld??? takdirde tahliyelerden akan su ve enerji kayb? hesaplanmadan bile sadece personel ve ara? giderleri g?z? ?n?ne al?narak yap?lan?????? hesapta bile otomasyon sisteminin kendini amorti etti?i g?r?lm??t?r.

Otomasyon sisteminin sa?layaca?? tasarruflar, ba?ta insan g?c?, ara?, zaman ve elektrik enerjisi olarak?????????? s?ralayabiliriz.

Sistem Nas?l ?al???r ?

Otomasyon sistemi, depo ile motorlar aras?nda? kablosuz olarak bilgi aktar?m?n? d?zenlemekte olup?????????????????? depolardaki su seviyesine g?re motorlar?n ?al??mas?n? ve durmas?n? sa?lamaktad?r. Sistem tek merkezden?????????? bilgisayar? kontroll? izleme ve y?nlendirme sa?lamak amac?yla olu?turulan kontrol sistemidir. Sistem?????????????????? ?ebekenin su? ihtiyac?n? belirleyip bu seviyelere ula??ncaya kadar motor ve? pompalar? faal halde tutar.??????????? Belirlenen? seviyelere gelince otomatik olarak kapat?r.

Sulama Suyu Tesisi Otomasyonu

Firmam?z ayn? zamanda Sulama birliklerinin kablosuz sulama suyu otomasyon sistemini kurmaktad?r.?????????????? Merkezdeki bilgisayar ekran?ndan sulama suyu pompalar? zaman saya?lar? ayarlanarak ?al??t?r?labilir. Ayarlanan zaman sonras?nda pompalar otomatik olarak kapan?r.? Pompa a??ld?, kapand? veya ar?za durumda bu bilgi bilgisayar ekran?nda g?z?k?r.

Kablosuz Otomasyon Sistemi Nas?l Kurdurulabilir ?

Sistem ?zel bir scada yaz?l?m? ile kumanda edilir. Sistem kurdurmaya karar verildi?i anda sistem????????????????????? m?hendislerimiz, verece?iniz tesis bilgileri do?rultusunda size en uygun ?zel ??z?m ?nerileri sunacakt?r.

Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Sistemler

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.