Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

?r?nler

Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Hakk?m?zda

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.

Firmam?z, Kablosuz ve Kablolu Ses Yay?n Sistemleri, ??me suyu ?ebekeleri Scada ve Otomasyon Sistemleri ve Led Ayd?nlatma Sistem ve ?r?nleri alan?nda ihtiyac?n?za en uygun ??z?mleri?? sunmak ve hizmet vermek amac?yla 2003 y?l?ndan itibaren faaliyet g?stermektedir.

Firmam?z konusunda uzman ve sekt?rel tecr?besi 21 y?la kadar ula?an idari ve teknik kadro ve ekip arkada?lar?m?zla T?rkiye ?ap?nda Sat??, Montaj ve Bak?m ?Onar?m hizmetlerini verebilecek kapasiteye sahiptir.

 Firmam?z, ihtiya?lar? tam olarak kar??layan sorunsuz, g?venilir ve dayan?kl? sistemler olu?turmak amac?yla t?m ?al??malar?nda ileri teknolojiden faydalanmaktad?r. Ayr?ca sistemlerimizde daima ileri teknoloji ?r?nlerini kullanarak, konusunda uzman personelimiz ile g?venli, dayan?kl? ve kal?c? sistemler ve ?r?nler sunmay? ilke olarak benimsemektedir.

Firmam?z?n, En De?erli ve Temel ?lkesi Her Ko?ulda ?Ko?ulsuz ve S?n?rs?z M??teri Memnuniyeti?? dir. M??teri Memnuniyetini sa?lamak amac?yla M??terilerin Do?ru Bilgilendirilmesi, Sadece ?htiyaca ?zel ??z?mler Sunulmas?, Faaliyetlerimizin t?m?nde kusursuz hizmet verilmesi temel ve de?i?mez prensiplerimizdir.