Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Hastane Sistemleri

Kategoriler

Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu:

Sistemin Tan?m? ve Kullan?m Alanlar?

Sistem merkezde kullan?lan sabit merkez verici ile? ses yay?n?n yap?laca?? alana konulacak anons al?c??????????????? birimlerinden olu?maktad?r.

Kablosuz ses yay?n sistemi hastanelerde g?venlik, acil durum anonslar?, ve anonslar?? duyurmak amac?yla????? kullan?l?r.

Sistemin ?zellikleri

Kablosuz ses yay?n sisteminde g?venli bir yay?n yapabilmek i?in? ?ifreleme sistemi kullan?lm??t?r. Sabit merkez ?zerinden yay?na ba?land??? zaman dijital kodlama sistemiyle ?ifreler gider al?c? birimi bu ?ifreyi kontrol eder. ?ifre do?ru ise sistem a??l?r ve g?venli bir ?ekilde anons yap?l?r. Anons bittikten sonra kapama ?ifresi g?nderilir ve sistem kapan?r. B?ylece sisteme yabanc? yay?n giremez ?evre parazit ve g?r?lt? vermez. Sistem birey, grup, b?lge ve gene olarak kullan?labilir. Kullan?c? taraf?ndan kablosuz al?c? birimlerinin ses seviyesi merkez telsiz?? ?zerinden ayarlanabilir. Sistemde beyaz-siyah ve k?rm?z? sivil savunma sirenleri mevcuttur.

Sistemde kullan?lan t?m ?r?nleri merkez telsiz d???nda yerli imalatt?r. T?m ?r?nlerin ar-ge ?retimi, sistem ve elektronik m?hendislerimiz taraf?ndan laboratuvarlar?m?zda ger?ekle?tirilmektedir.

Sistem projelendirilmesi, sistemin kurulmas? ve sat?? sonras? hizmetleri firmam?z?n deneyimli teknik?????????????? personelleri taraf?ndan ger?ekle?tirilmektedir.

Sistemin Kurulumu

Teknik personelimiz taraf?ndan sistemin kurulaca?? alan? co?rafi ve fiziki ko?ullar? incelenerek ?r?n ?e?itleri ve miktarlar? belirlenir. Belirtilen ihtiyaca g?re projelendirilir.? Sistem projeye uygun ?ekilde kurulur. Sistemde? kullan?lan ?r?nlerin dok?manlar? yetkili ki?ilere teslim edilir ve ilgili personele e?itim verilir.

 

 

 

 

Kablosuz Vericiler

Kablosuz Al?c?lar

Hoparl?rler

 

Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

Sistemler

Metin Kutusu: Metin Kutusu:
Metin Kutusu:
Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu: Metin Kutusu:

?r?nler

(0-312) 367 29 00 Pbx

? 2015 Askom Teknoloji ?r?nleri San. Tic. Ltd. ?ti T?m haklar? sakl?d?r.